22 Aralık 2012 Cumartesi

Kimya Lab 10 soru1)      Fe3+ +  3C9H7NO    Fe(C9H6NO)3 +  3H+
Demir içeren katı bir atığın 0,2 gramı asitte çözünürleştirilip 100 mL’ye tamamlanıyor. Bu 100 mL örnek üzerine hafif bir çökelek meydana gelinceye kadar amonyak konuyor. Çökelek tekrar çözülünceye kadar birkaç damla 0,5 N HCl asit ilave ediliyor. Çözeltiye, 125 mL’sinde 3 gram amonyum asetat ihtiva eden bir çözelti konuyor ve 8-hikroksi kinolinin N-asetik asitteki %2’lik çözeltisinden damla damla katılıp Fe3+ iyonları yukarıda reaksiyonu verildiği gibi Demir(III) 8-hidroksikinolinat halinde çöktürülüyor. Çökelek süzülüp kurutulduktan sonra tartıldığında 0,84 gram madde ele geçiyor. Başlangıçtaki katı atık içindeki Fe %’ini bulunuz?
2)      Ni2+ +  2C4H8N2O2    NiC8H14N4O4 +  2H+
Nikel içeren katı bir atığın 0,25 gramı altın suyunda (3 hacim HCl+ 1 hacim HNO3) çözülüp kuruluğa kadar buharlaştırılıyor ve son hacmi 100 mL’ye tamamlanıyor. Bu 100 mL örnek içine 2mL %5’lik HCl ve 20 mL NH4Cl ekleniyor. Daha sonra aynı çözelti içine 30 mL derişik NH3 ilave ediltikten sonra %1’lik Dimetil glioksim çözeltisinden damla damla katılıp Ni2+ iyonları yukarıda reaksiyonu verildiği gibi nikel dimetil glioksimat halinde çöktürülüyor. Çökelek süzülüp kurutulduktan sonra tartıldığında 0,525 gram madde ele geçiyor. Başlangıçtaki katı atık içindeki Nikel %’ini bulunuz?
3)      Pb2+ + K2CrO4  PbCrO4 + 2K+
Kurşun(II) içeren katı bir atığın 0,4 gramı asitte çözülüp kuruluğa kadar buharlaştırılıyor ve son hacmi saf suyla 100 mL’ye tamamlanıyor. Çözelti asidik oluncaya kadar asetik asit ilave ediliyor. Aynı çözelti kaynayana kadar ısıtıldıktan sonra %2 ‘lik Potasyum kromat çözeltisinden damla damla katılıp kurşun iyonları Kurşun(II) kromat halinde çöktürülüyor. Çökelek süzülüp kurutulduktan sonra tartıldığında 0,35 gram madde ele geçiyor. Başlangıçtaki katı atık içindeki Kurşun %’ini bulunuz?
4)      Formik asit, HCOOH, tek karbonlu bir karboksilik asittir. Saf olmayan formik asidin 0,45 g’lık bir örneği 25,2 mL 0,25 N NaOH çözeltisi ile nötralleştiriliyor. (Na:23, H:1, C:12, O:16 g/mol)
a)      Nötralleşme reaksiyonunu yazınız?
b)      Örnek içindeki formik asidin kütlece (%) nedir?
5)      Formülü H2C2O4 olan ve saf olmayan okzalik asidin 0,25 g’lık bir örneği 30,1 mL 0,12 N NaOH çözeltisi ile nötralleştiriliyor.
a)      Nötralleşme reaksiyonunu yazınız?
b)      Örnek içindeki okzalik asidin kütlece (%) nedir?   


6)   2M, 250 ml hidroklorik asit çözeltisi, yoğunluğu l,l9 g/ml olan ağırlıkça %37’lik derişik HCl çözeltisinden nasıl hazırlarsınız.

7 ) 200 ml 0,3 M ve 300 ml 0,5 M  NaOH çözeltilerinin karıştırılmasıyla elde edilen yeni çözeltinin molaritesi nedir?


8 ) 500 ml 0,1 M HCl çözeltisini 0,5 M yapmak için yoğunluğu 1,19 gr/cm3 olan %3’likderişik HCl den kaç ml eklemek gerekir.

9) 400 ml 1,0 M HCl çözeltisini 0,3 M’ lık çözelti haline getirmek için üzerine ne kadar saf su eklenmelidir.

10) 0,1N NaOH çözeltisinden 200 ml 0,004 N’lik NaOH çözeltisini hazırlayınız.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder